Kezdőlap

Nagylózs Község Önkormányzata és polgárai nevében nagy szeretettel köszöntjük Önt településünk honlapján!


Kis falunk Győr-Moson-Sopron megye nyugati szélén, a Fertő-tótól délre,
a Kisalföld síksága és a nyugati dombvidék találkozásánál fekszik.

Területe:1925 ha.
Lakossága: 1037 fő.

Nagy öröm számunkra, hogy internetes barangolása során felkereste településünk honlapját.
Látogasson el hozzánk személyesen is! Szeretettel várjuk!A hirdetmény alapján 25 háztartás adta be kérelmét. Mindannyian legalább 3 m3 tüzifában részesülnek.
H  I  R  D  E  T  M  É  N  Y


Nagylózs  Község Önkormányzata csatlakozott az „A” és „B” típusú  BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
 8 fő nagylózsi lakos részesül majd ilyen ösztöndíjban.
HIRDETMÉNY
Arculati Kézikönyv készül Nagylózsról, ahogy az ország többi településéről is. Ehhez a könyvhöz adatok gyűjtése, fotók készítése kezdődik. További információk:
Közérdekű adatok/Egyéb
Köszönjük mindenkinek, hogy az augusztus 10-e este lezajló vihar után a károk enyhítésében segítettek! Sajnos több nagy fa is a vihar áldozatává vált, ahogy a Szent István kápolna tornyán lévő kereszt is.  Az áramszolgáltatással kapcsolatban a következő tájékoztatást kapta önkormányzatunk:ITT A BARNA KUKA!


Az STKH ingyenesen biztosítja a zöldhulladék tárolására szolgáló barna 60 literes kukákat, melyet a Zöldudvarokban vehetnek át.
Bővebb információ a: Közérdekű adatok/ Egyéb/Barna kuka atveteli elismerveny  és a Hírek között olvashatnak.

A Rendőrség júliusi Hírlevele a Közérdekű adatok/ Egyéb mappában olvasható


Örömmel értesítek mindenkit, hogy a Várépítő pályázaton az iskolás gyerekek étkeztetésének később majd helyet adó Napóra épületet támogatásra érdemesnek ítélték. Az építőanyagok, melyeket az oklevélen is olvasható cégek ajánlottak fel, a kivitelezés költségeit csökkentik. A pályázat segítségével a tető felújítása valósul majd meg.


Közönségszavazás a Várépítő pályázaton
Albumok
Közönségszavazás a Várépítő pályázaton
 
Az idei Várépítő pályázaton, június 13-án, 16 cég jóvoltából, 16 nyertes összesen közel nettó 18 millió Ft támogatásról szóló dokumentumot vehetett át ünnepélyes keretek között. Ha érdekel, kinek milyen támogatást ítélt idén a zsűri, megnézheted a http://varepitopalyazat.hu oldalon. Ám idén először nem csak a zsűri dönt. Szavazz és ezzel járulj hozzá az egyik beruházás támogatásához! A Várépítő pályázat működtetője, a Build-Communication Kft. közönségszavazást hirdet a 2017. évi nyertesek között. A legtöbb lájkot gyűjtő nyertes további 100 000 Ft támogatást kap a cégtől. A közönségszavazás kezdete: 2017. június 14. szerda 12.00 Vége: 2017. június 19. hétfő 16.00
KÖSZÖNJÜK mindenkinek, aki szavazott ránk!!!
Az előkelő 4. helyet szerztük meg a ti 353 szavazatotokkal.

Sajnos nem mi nyertük ezt a plusz támogatást, de az a tudat mégiscsak a mi nyereségünk, hogy ilyen sokan számíthatunk egymásra és a gyermekétkeztetés helyszínéül szánt épület teteje meg fog újulni.
 

 


Új elemek a Nagy Játszótéren!

Színes, kerítésként is funkcionáló kerékpárok állnak a játszótér út felőli oldalán, melyekre virágtarók is kerültek muskátlikkal.
Sajnos az első képen látható kerékpárt virágostól május 20-a körül valaki már el is lopta. A rendőségi eljárás zajlik.Két egyedi pad és két lépcsős feljárat (mely a tótól nyújt a játszótérre könnyebb átjutást) lett elhelyezve/építve az Önök és gyermekeik, unokáik örömére.

KERÉKPÁROS TÚRA CSALÁDOKNAK IS !!!!

KÁPOLNATÚRA
RENDHAGYÓ HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS

2017. május 28-án 9 órakor a KultúrterembenA NAGYLÓZSI VIRÁGFÜZÉR ÓVODA ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZATA

Közérdekű adatok/ Álláspályázat, pályázat


TÁJÉKOZTATÁS

A Vörösmarty utcában 2 db forgalomlassító került elhelyezésre a balesetveszélyes gyorshajtás megelőzése érdekében. Kérjük a 30km/h-s sebességkorlátozást minden esetben figyelembe venni!

B ö l c s ő d e i   e l l á t á s  i g é n y f e l m é r é s
 
Felhívom a Tisztelt szülők vagy más törvényes képviselők figyelmét, hogy  április 15-éig jelezhetik a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket, amennyiben megfelelnek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglalt követelményeknek.
A részletes tájékoztató a település hirdető tábláján, honlapján található, illetve személyesen is kérhető az önkormányzat hivatalában.
Kérem, hogy fenti tájékoztatás ismeretében azon szülők nyújtsák be kérelmüket, akik erre jogosultak, igényük valós és megalapozott.
Részletes tájékoztatás a Hírek között.
                    
Nagylózs, 2017. március 1.
 
                                                                                                  Olaszyné Fülöp Anita  -   aljegyző


                                                                                                      
                                                                                             
Indul a "A legszebb konyhakertek" program!
Érdeklődni és jelentkezni Sárközi Lászlónénál.
További információk a Hírek között.


 

A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS SZABÁLYAI

 
( az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint)
 
 
225. §  Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi
katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.
 
 
226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott
eszközök felsorolását.
 
(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az
engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
 
227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a
tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló
gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter
szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk
elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a
helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz
felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.
 
Tűzmegelőzési feladatok
 
228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.
(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.
(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.
 
 „A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tilos!

Kerti zöldhulladék égetésre csak ott van lehetőség, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi, mivel a kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges pl. házi komposztálással. Lehetőség van még a zöldhulladék zsákban való elszállíttatására is. Ilyen műanyag zsákok az önkormányzatnál vásárolhatóak 200 Ft/db áron, melyeket az STKH egyeztetett időpontban elszállít, de biológiailag lebomló hulladék a soproni és a fertőendrédi komposztálóudvarokban is lerakható.
Nagylózs Község Önkormányzata a fás szárú növények nyesedékeinek égetésére - kiszárított állapotban - az alábbi szabályok betartásával ad lehetőséget:
- A tűzoltóságot értesítsék az égetés megkezdése előtt és a tűz eloltása után! Tel.: 99/ 510-672
- A kiszárított kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot (pl. autógumit).
- Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül nem szabad.
- Égetni csak szélcsendes időben,18 éven felüli személynek lehet.
- Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek. Közterületen égetni tilos!
- A tűz őrzéséről, veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A parázslást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
- A kerti hulladék égetése március 1-jétől május 1-jéig, illetve szeptember 1-jétől december 1-jéig végezhető hétfőtől szombatig, 8.00 és 18.00 óra között. Ünnepnapokon és vasárnap égetni tilos!
-Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést!
Az alkalomszerű tűzgyújtás (pl. szalonnasütéshez) az oltás minden feltételeinek biztosításával más időpontokban is lehetséges.
Bővebb tájékoztatás a honlapon: www.nagylozs.hu / Közérdekű adatok / Egyéb / Tuzgyujtas szabalyai

Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól
e rendelet nem ad felmentést.

 
 
 
Kedves Nagylózsiak, kedves Érdeklődők!

Jelenleg önkormányzatunknak nincsen eladó építési telke.


A Vadászterületek határára vonatkozó ajánlás és ehhez kapcsolódó dokumentumok megtalálhatóak: Közérdekű adatok / Egyéb hivatkozás alatt.
 

 
TELEFONSZÁM-VÁLTOZÁSOK!

A nagylózsi Virágfüzér Óvoda telefonszáma megváltozott. Az óvoda elérhetősége mostantól: 30/546-02-59

A védőnő (Virágh Imréné) irodai száma is változott. Új szám: 30/546-02-67
Polgármester választás eredménye Nagylózs községben.

Képviselő választás eredménye Nagylózs községben.

 


          

TÁJÉKOZTATÁS

 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatósága
Forgalomtechnikai és kezelői osztálya
 
tájékoztatja Nagylózs lakosságát, hogy
 
a Kossuth – Arany János és Zrínyi utcák csatlakozása
forgalmi rendjét megváltoztatta
a biztonságosabb közlekedés és a kamionforgalom lassításának érdekében.
 
Kérjük, figyelmesen közlekedjenek!