Közmeghallgatás 2016

 Beszámoló Nagylózs Község Önkormányzatának
2016. évi munkájáról és tájékoztatás a jövőbeli elképzelésekről
 
Községünk 2016. évi október 30-áig befolyt költségvetési bevétele 134.705.000 Ft volt.
 
  • Ebből működési célú állami támogatások összege: 44.699.230 Ft
Ez az összeg tartalmazza a központi költségvetés által az önkormányzatok működésére folyósított támogatásokat a köznevelési feladatokra, a szociális és gyermekjóléti feladatokra, a település-üzemeltetési feladatokra, valamint a kulturális feladatokra.
  • Közhatalmi bevételeink összege: 44.950.000 Ft.
Ez az összeg a kivetett gépjárműadó 40 %-át, az iparűzési adó és építményadó bevételeit tartalmazza. A gépjárműadóból befolyt bevételek 60 %-át, a beszedést követő hónap 10-éig kell átutalni a központi költségvetés számára.
 
Községünk évekkel ezelőtt a helyi adók körében a helyi iparűzési adót és az építményadót vezette be.
A helyi adókból befolyt összeg idén 41.787.584 Ft volt.
Ebből az iparűzési adóbevételünk 39.985.000 Ft összegű. Az összes iparűzési adóbevételünk felét, a működő szélerőműveket üzemeltető Hungarowind Kft. fizette be önkormányzatunknak.
Az építményadóban 2016. január 1-jétől két dolog változott:
<>--Saját működési bevételeink összege 23.369.000 Ft.Ezek a bevételek az étkezési térítési díjakból, sírhelymegváltási díjakból, temetőhasználati díjakból, önkormányzati helyiségek bérleti díjaiból, az önkormányzati lakások bérleti díjaiból befolyt összegeket tartalmazzák.
 

  • Felhalmozási célú bevételeink összege 21.476.000 Ft
 
Az idei évben 13 db telek került értékesítésre. Ezen kívül 1 telekre foglalót fizettek. Ezek ellenértéke teszi ki a 21.476.000 Ft-ot. Csupán két önkormányzati építési telek vár még eladásra, melyekre folyamatos az érdeklődés. Ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy megvizsgálja egy újabb utca kialakításának lehetőségét. Tervezzük tehát a következő évben földterületek vásárlására irányuló tárgyalások megkezdését.
 
Az idei kiadások összege október 30-áig: 67.982.000  Ft volt.
 
A kiadásainkon belül 73 %-ot képviselnek a működési, míg 27 %-ot a beruházási és felújítási kiadások.
 
Az idei évben a következő beruházási, felújítási munkák valósultak meg:
 
- Megvásároltuk a volt Napóra vendéglő épületét 10.668.000 Ft-ért, hogy a falu közepén, a Kultúrterem szomszédságában és annak szerves részeként Nagylózs lakosságát szolgálhassa újra.
E céltól is vezérelve pályázatot adtunk be a „Településképet meghatározó épületek külső felújítására és energetikai korszerűsítésére”. E pályázat segítségével nemcsak a volt Napóra vendéglő épülete újulhatna meg, de a Ravatalozó is. Mindkét épületnél tetőcsere és külső felújítás, továbbá a villamos energiát szolgáló napelemek elhelyezésével kapcsolatban belső felújítás is tervezve lett, sőt, a kultúrterem napelemes áramellátása is terveink között szerepel. Az engedélyes építési tervek és a pályázat benyújtása összesen 830.000 Ft-ba került önkormányzatunknak.
Sajnos a mai napig még csak az előellenőrzés zajlott le. Döntés a pályázattal kapcsolatban még nem született.
 
- További pályázatokat adtunk be – ismételten - az önkormányzati épület egészségügyi részének külső szigetelésére és kazánjának cseréjére, járdák felújítására és projektor beszerzésére is. Sajnos ezek a pályázatok idén sem nyertek támogatást.
 
- 32 fülkés urnafalat építtettünk a nagylózsi Szent István temetőben 3.318.000 Ft összegért. Ezzel a beruházással kapcsolatban a parkoló felőli kerítés javítása és újrafestése is megtörtént.
 
- A mezőgazdasági utak rendezése is folytatódott: murváztak és kavicsoztak 815.000 Ft-ért, csapadékvizet levezető kanálisok és árkok kerültek kitisztításra 597.000 Ft összegért, és az utak melletti bozótos kiirtása is folytatódik.
 
- A játszóterek játékállományának bővítését is szem előtt tartjuk minden évben. Idén új forgójáték került elhelyezésre 456.000 Ft összegért a nagy játszótéren.
 
- Az önkormányzat hivatalának belső festése is megvalósult novemberben, mely az első tisztítófestés volt az épület 2004-es átadása óta. A falakra védő faburkolat is került, hogy minél tovább meg tudjuk őrizni a falak tisztaságát. Ezek a munkálatok 481.000 Ft-ba kerültek.
 
- A Kossuth utca posta felőli oldalán is elkészült a térköves járda, mely a régi töredezett helyén reményeink szerint sokáig fogja majd szolgálni Nagylózs lakosságát.
A járda 6.518.910 Ft-ba került önkormányzatunknak. A csapadékvizek járda alatti árokba történő elvezetését további 1000 Ft+Áfa/fm + anyagáron végezte el a vállalkozó.
 
- Az óvoda vegyestüzelésű kazánjának fűtését az önkormányzati területekről és árkokból származó ágfával oldjuk meg. Ezen faanyag méretre vágásához körfűrészt vásároltunk 211.000 Ft-ért.
 
Működési kiadásaink között számoljuk el:
- a béreket és az azokat terhelő járulékokat,
- a Sopronban működő orvosi ügyelet, valamint a fogászati ügyelet lakosságarányos kiadásait,
- az önkormányzat, az intézmények, a köztemető, a közvilágítás, a kultúrterem, az orvosi rendelő és védőnői tanácsadó közműdíjainak költségét is.
Itt szeretném elmondani, hogy a hivatal áramszámlája a napelemek és napkollektorok telepítése óta havonta több, mint 10.000 Ft-tal csökkent.
 
A lakosság rászorultsági alapon történő támogatására 1.391.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Ennek keretében:
- 3 esetben rendkívüli önkormányzati támogatást,
- 4 esetben újszülöttek családjának támogatását,
- 8 fő felsőoktatási intézményben tanuló hallgató részére BURSA ösztöndíjat,
- 3 esetben temetési segélyt,
- 3 esetben lakhatási támogatást adtunk,
- és 2 esetben köztemetést végeztünk.
 
A tankönyvköltségek fedezésére a felső-tagozatos általános iskolások részére 15.000 Ft/fő, a középiskolások részére 20.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújtottunk. Az alsó-tagozatos általános iskolások számára az állam ingyenesen biztosította a tankönyveket. Így összesen 230.000 forinttal járultunk hozzá a családok tanévkezdési költségeihez. Továbbá 100.000 Ft-ot utalunk át Sopronkövesd Önkormányzatának az iskola és az oda járó nagylózsi gyerekek támogatására.
 
Önkormányzatunk évente rendszeresen támogatja a községben lévő önszerveződő egyesületeket, csoportokat.
A Vöröskereszt helyi szervezetének működését 50.000 Ft-tal, az ÜGYESEN Egyesületet - melyhez a helyi jazzbalett csoport is tartozik- 150.000 Ft-tal, a Bel Canto Vegyeskari Egyesületet 200.000 Ft-tal, a „Szenkira” Közhasznú Egyesületet és a Nagylózsi Naplemente Idősek Egyesületét 100-100 ezer forinttal támogattuk. A  Sportegyesület működését 300.000 Ft-tal támogattuk, továbbá az egyesületnek a Pipacs Fesztiváli rendezvénysátor építési és bontási munkáiért 50.000 Ft-ot adtunk és további 450.000 Ft-ot egy öltöző melletti sportszertár építéséhez. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséhez 300.000 Ft-tal járult hozzá Nagylózs Község Önkormányzata. Idén már a Nagylózsi Sport Horgász Egyesületnek is adhattunk 100 ezer Ft támogatást és 200.000 Ft-ot haltelepítésre. Az árvíztározóba pontyok kerültek az amúrok mellé.
 
2011-től törvény által előírt Együttműködési Megállapodás rögzíti a támogatás mértékét és az egyesületek által vállalt feladatokat. Az Önkormányzat 2017. február 15-ig felülvizsgálja a vállalt és teljesített feladatok arányát és az adott támogatás felhasználásáról szóló elszámolást 2016. évre vonatkozóan, és ezek függvényében dönt a 2017-es támogatás összegéről.
 
Hitelfelvételre az idei évben sem került sor, a beadott pályázatokhoz kellő önerőt tudtunk volna biztosítani.
 
Település-fenntartási, üzemeltetési feladatok
 
A játszóterek, a közterületek, a templomkert, az óvodaudvar, a temető, a külterületi utak és árkok gondozását, rendben tartását az Önkormányzat egy főfoglalkozású dolgozója és 3 fő  férfi közfoglalkoztatott végzi.  A közfoglalkoztatottak bérét 100 % -ban a Munkaügyi Központ finanszírozza. További 1 fő közfoglalkoztatott hölgy végzi az iskolások étkeztetését és segíti az óvodai dajkák munkáját.
 
- Szükségünk volna a közterek és az utak karbantartásához egy kistraktorra, utánfutóval, hótolóval, sószóróval és a fűnyíráshoz, útkarbantartási munkákhoz szükséges adapterekre, mert a közterületek nagyságával nem arányos gépállomány ezt indokolttá teszi.
 
Sajnos a környezetünk tisztán tartásának fontosságát, a hulladék szelektív gyűjtését, tárolókban, vagy Zölduvarokban való elhelyezésének miértjét még nem mindenki érti. Pedig az ok egyszerű: ha ebben a mindent becsomagoló fogyasztói világban a hulladék nem kerül újrahasznosításra, vagy megfelelő ártalmatlanításra, akkor a gyermekeink gyermekei térdig járnak majd a szemétben.
Még mindig előfordul illegális szemétlerakás (elsősorban a külterületi utak mentén), holott a szervezett hulladékszállítást mindenkinek igénybe kell vennie. Kérem a lakosságot, hogy segítsék továbbra is bejelentéseikkel a szemetelők tettenérését.
 
Idei Nagylózsi rendezvényekről néhány szó:
 
Április 15-16-án Lomtalanítást tartottunk, ahol a szelektív gyűjtésnek köszönhetően a Nagylózsi Sport Klub és az Óvoda kisebb bevételhez jutott a fém- illetve a papírhulladék leadásával.
Köszönöm a lakosságnak, hogy a szórólapon feltüntetett lomokat hozták el nagyrészt a lomtalanításra, a többi hulladékot pedig saját kukájukban, a Zöldudvarokban, sárga-és kék zsákokban, az üveges és a ruhakonténerekben helyezték el. Így önkormányzatunknak a lomtalanítás idén nem több százezer forintba került, hanem 33 ezer Ft-ba. Az STKH ugyanis valóban ingyenesen szállította el a kukába nem férő tárgyakat, vagyis a lomokat, és csupán a kisebb, háztartási kukába is beférő hulladék elszállításáért állított ki számlát önkormányzatunknak.
 
Március 11-én a kisiskolások emlékeztek meg Március 15-éről a kultúrteremben
 
Március 18-án az Ügyesen Egyesület Húsvéti Játszóházat tartott
 
Április 9-én a Bel Canto Vegyeskari Egyesület Ikva-parti Dalostalálkozót rendezett
 
Április 14-én a Könyvtár „Könyvközfürdőt” hirdetett, ahol mindenki felolvashatott saját kedvenc könyvéből kedvet csinálva másoknak az olvasáshoz
 
Április 28-án TeSzedd Hulladékgyűjtő akció keretein belül tisztították meg az óvodások és iskolások a Sopronkövesdig és Pinnyéig vezető utak szélét és a játszótereket.
 
Május 1-jén a „Szenkira” egyesület által állított májusfa köszöntötte a nagylózsiakat.
 
Május 6-án a kisiskolások műsora ünnepelte az édesanyákat a kultúrteremben
 
Május 22-én Hősök-napi megemlékezést tartottunk a Bel Canto Vegyeskari Egyesület szereplésével.
 
Június 4-én részt vehettünk a Kápolnák útja elnevezésű biciklitúrán, melynek egyik állomása a nagylózsi Szent István kápolna volt, ahol a Bel Canto Vegyeskari Egyesület kis koncertjét hallgathatták meg a túra résztvevői.
 
Június elején szervezték meg tanítóink a helyi alsó tagozatos általános iskolások számára a megunhatatlan Gyermeknapi falujáró vetélkedőt.
 
Június 3-án a pedagógusokat köszöntöttük apró figyelmességet átadva számukra.
 
2016. június 24-25-26-án került megrendezésre a VI. Pipacs Fesztivál Nagylózson. A Pipacs Fesztivált költségei idén 1.368.000 Ft-ot tettek ki. Itt is szeretném megköszönni minden nagylózsi segítségét, szereplését és jelenlétét!
 
Augusztus 20-án  a Szent István kápolnában került megtartásra az ünnepi mise és a megemlékezés Szent István királyunkról és az első kenyérről.
 
Szeptember 1-jétől indult a Szalmabáb verseny a Nagylózsi Naplemente Idősek Klubja, az ÜGYESEN Egyesület és az önkormányzat szervezésében, melyre idén 5 pályamű készült.
 
Szeptember 23-án Kápolnai esték keretein belül hallhattuk énekkarunkat.
 
2016. szeptember 25-én Idősek Napi rendezvényt szerveztünk, ahol műsorral, kínálással vártuk a falu időseit. A résztvevőknek kis ajándékkal, és valamennyi idősnek csekély utalvánnyal is kedveskedtünk, 84.500 Ft összegben.
Az Időskorúak Otthonában lakók számára is utalványokat adtunk, 88.000 Ft értékben.
 
 
Megjelentetésre került az Idősek emlékezete című könyv, melynek nyomtatása 222.000 Ft-ba került. Ebből 192.000 Ft-ot önkormányzatunk, 30.000 Ft-ot pedig a Győri Megyei Önkormányzat fizetett.
100 db könyvet rendeltünk, ez a mennyiség viszonylag hamar elfogyott. Mivel még van igény a könyvre, utánnyomást kértünk, melyet a jövő hétre ígértek teljesíteni. Ha valaki szeretne még könyvet vásárolni karácsonyra, kérem, iratkozzon fel, hogy azonnal értesíthessük, mihelyt a könyv – melyben az eddig jelzett hibák kijavításra kerültek- elkészül. Az ára továbbra is 2.400 Ft lesz.
 
November 1-jén Kegyeleti Megemlékezés volt a kápolnában a Bel Canto Vegyeskari Egyesület közreműködésével.
Énekkarunk idén a csehországi Cesky Krumlovban járt, ahol testvértelepülésünk énekkarával találkozott, most december elején pedig az osztrák Gmundenba szervezett kirándulást, ahol két alkalommal is énekeltek.
 
November 11-én a Virágfüzér Óvoda rendezte meg az immár hagyománnyá vált Szent Márton Napi Lampionos Felvonulást nagy sikerrel.
 
November 12-én a Nagylózsi Szennyvíztisztító Telepen Nyílt napot tartottak. Ezen a napon bárki megnézhette a telepet és megismerkedhetett működésével.
 
November 26-án Niederfüllbach-i testvértelepülésünk küldöttségével együtt vehettünk részt a Betlehem-köszöntésen, az Adventváró Ünnepélyen, Mikulás-váráson és az Adventi vásáron.
 
December elején elkezdődött az Adventi Ablakkalendárium játék, melynek önkormányzatunk az egyik szervezője.
 
December 17-én Adventi Játszóház lesz a kultúrteremben az Ügyesen Egyesület szervezésében,
 
 majd 18-án kis Karácsonyi Koncertet ad a Bel Canto Vegyeskari Egyesület a mise előtt a gyertyagyújtás során.
 
Örülünk, hogy a templom felújítási munkálatai jelenleg is zajlanak, ugyanis önkormányzatunk is fontosnak tartja a templom újra használhatóvá és biztonságossá tételét.
 
Sajnos két szomorú esemény is történt az év során. Elhúnyt Pintér József, aki 16 évig volt önkormányzati képviselő, ebből 4 évet alpolgármester, és Marton Ferenc, aki 3 cikluson, vagyis 12 éven át volt Nagylózs polgármestere.
 
Egy fiatal képviselőtől Kincses Zsolttól is búcsút kellett vennünk, mert egy új munkahely máshová szólította őt, így képviselő-testületünk jelenleg 6 fővel dolgozik a maximális 7 fő helyett.
Képviselő-testületünk rendszeresen ülésezik. A nyilvános ülések jegyzőkönyvei, valamint a hatályos rendeletek megtekinthetők az Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, valamint honlapunkon.
 
Lassan már időszerű a 2017. évi költségvetés előkészítése, tervezése. Szándékaink szerint az eddigi feladatainkat továbbra is vállalva, a megszokott szolgáltatásainkat biztosítva, takarékosságra törekedve, a lehetőségeinket maximálisan kihasználva kívánjuk az önkormányzati munkát megtervezni, illetve elvégezni.
Várjuk a kedvező pályázati kiírásokat, ennek érdekében saját erőnket tartalékoljuk. Önkormányzatunk megtakarításait rövid lejáratú bankbetétben tartja.
 
 
Folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat, amelyek segítségével:
 
- az önkormányzati épületek állagát javíthatjuk, energiafogyasztását csökkenthetjük, pl. az orvosi rendelő szeszélyesen működő kazánját kicserélhetjük
- az önkormányzat tetőterét beépíthetjük, így alakítva ki a falumúzeumnak helyet és talán egy közösségi szálláshelyet, továbbá a közmunkások műhelyét
- 2017-ben szeretnénk egy újabb szakasz elöregedett járdarészt felújítani
-  és a mezőgazdasági utak állapotát folyamatosan javítani.
- Továbbra is szeretnénk megmenteni a templom mellett található Rosarium épületét –mely a domonkos rend tulajdona-, hogy aztán a falu számára értékteremtő módon lehessen hasznosítani,
- a játszóterekhez és a tóhoz kapcsolódó szabadidős tevékenységeket is fejlesztenénk újabb játékok és eszközök telepítésével, világítás kialakításával.
 
Ezeket a feladatokat – jelentős költségük miatt - csak pályázati támogatás mellett tudjuk megvalósítani.
 
Könyvtárunk jelenleg a dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér könyvtáraként működik. Az új rendszerben minden évben új könyveket vásárolhatunk, valamint kulturális rendezvények lebonyolítását is támogatják.
 
Működik községünk honlapja, ahol az önkormányzati működés dokumentumait, híreinket, rendezvényeink meghívóját olvashatják. Honlapunk elérhetősége: www.nagylozs.hu.
 
2016. január 1-jétől átalakult a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátása, amelyhez a házi segítségnyújtás is társult 2016. július 1-jétől. A lövői székhellyel működő társulás tagja lett Nagylózs község Önkormányzata is - a közös önkormányzati hivatal többi településével együtt.
 
Az idei évben is a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeként működött a helyi önkormányzati hivatal, ahol ügyintézőink várják az ügyfeleket, hétfőtől péntekig.
 
 
Kérjük a lakosságot, hogy észrevételeikkel, problémáikkal a jövőben is keressék bátran az Önkormányzati Hivatalt, hiszen így gyorsabban, hatékonyabban tudunk segíteni, a felmerült gondot megoldani, ha tudunk a problémáról.
 
 
Ezúton köszönöm meg minden érintettnek: intézményeknek, egyesületeknek és a lakosságnak, hogy hozzájárulásukkal, segítségükkel támogatták az önkormányzat 2016. évi munkáját!
 
Itt kívánnék képviselőtársaim, jegyzőasszony és munkatársaim nevében minden jelenlévőnek és a falu egész lakosságának szeretettel teljes adventi időszakot, kellemes ünnepeket és sikeres, a falu fejlődését elősegítő boldog újesztendőt!
                                  
Nagylózs, 2016. december 13.                                       
 
 
                                                                           Szigeti Éva - polgármester
 


Vissza...