Bölcsödei igényfelmérés 
B ö l c s ő d e i   e l l á t á s  i g é n y f e l m é r é s
 
Nagylózs Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 34. §-a alapján, az alábbi felhívást teszi közzé:
 Kérjük, hogy amennyiben az alábbiak szerint jogosult és bölcsődei ellátásra igény tart,   a   mellékelt adatlap kitöltésével jelezze az Önkormányzat felé. A kitöltött adatlapokat legkésőbb
2017. április 15. napjáig lehet benyújtani
a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Nagylózsi Kirendeltségéhez ( 9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/A)
Tájékoztatom, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, amennyiben megfelel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglalt követelményeknek:
Gyvt. 41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.
 
 
(3) A gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően - a) a bölcsődei ellátás, b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és c) az alternatív napközbeni ellátás. Gyvt. 42. § (1) A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. (2) Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde. Gyvt. 42/A. § (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható.
 Az NM rendelet 42. § (1) bekezdése szerint: a gyermek bölcsődébe és mini bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával a) a körzeti védőnő, b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, c) a család- és gyermekjóléti szolgálat, d) a gyámhatóság is kezdeményezheti.
 Gyvt. 94. § (3a) bekezdése, amely szerint, ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. Az Önkormányzatnak ezen kötelezettségének legkésőbb 2018. december 31-ig kell eleget tennie.
 
Kérem, hogy fenti tájékoztatás ismeretében azon szülők nyújtsák be kérelmüket, akik erre jogosultak, igényük valós és megalapozott.
 
Nagylózs, 2017. március 1.
         
                                                                 P.H.
 
                                                                                                Olaszyné Fülöp Anita
                                                                                                           aljegyző
                                                                                             
 A kitöltendő Nyilatkozat az önkormányzatnál kérhető.


NYILATKOZAT
 
 
Alulírott ____________________________________________________________________
Nagylózs, ____________________________________________________ szám alatti lakos
szülő/törvényes képviselő kijelentem, hogy a bölcsődei ellátásról szóló előzetes tájékoztatót tudomásul veszem.
 
Kijelentem, hogy ________________________________________________________nevű
gyermekem részére a bölcsődei ellátást előre láthatólag igénybe kívánom venni.
 
A gyermek adatai:
Név: _______________________________________________________________________
Születési hely, idő: __________________________________________________________
Anyja neve: _________________________________________________________________
Lakcím: ___________________________________________________________________
 
Igénybevétel bejelentésének indoka: ( jogosultság alátámasztása):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Nagylózs, _____________________
 
                                                             _____________________________
                                                                       szülő/törvényes képviselő

 


Vissza...