info

További tájékoztatók: Közérdekű adatok / Egyéb


 

 

E.on közvilágítási hibabejelentő:
06-80/533-533

(ingyenes szám)
Földhivatali közlemény földhasználat bejelentésére

Közlemény                                                                                                                                 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény
vonatkozó előírásai alapján aki- az erdő művelési ágban nyilvántartott
földrészleteket kivételével - termőföldet használ (ideértve a mező- vagy
erdőgazdasági művelés alatt  álló belterületi földeket  is), s annak területe-
a földrészletek számától függetlenül - az egy hektárt meghaladja, köteles a
használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül a földhivatalhoz
nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.

A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, aminek
mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értéknek ezerszerese.
A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A bírság
kiszabásával egyidejűleg a földhivatal -határidő megjelölésével - a bejelentés
pótlására szólítja fel a mulasztó felhasználót. A határozatban előírt határidő
elmulasztása esetén - újabb határidő megjelölésével - a bírságot ismételten
ki kell szabni.

Ha a földhasználó személyére vonatkozó bejelentés nem érkezett, a termőföld
használójának a tulajdonost, illetőleg haszonélvezet fennállása esetén a
haszonélvezőt kell tekinteni.

Amennyiben a mulasztás ténye megállapítható, a földhivatalnak a bírság
kiszabása és össszege vonatkozásában nincs mérlegelési jogköre, a törvényben
meghatározott összegű bírság kiszabása kötelező, és 2010. január 1. napjától
a 177/2009. (XII. 28.)FVM rendelet értelmében nem lehet előzetesen felhívni
az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre és mulasztásának pótlására sem.Győr,2010. április 6.

                                                    Üdvözlettel:   

                                                                                     dr. Sipos Gertrúd
                                                                                       hivatalvezető